Strona wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki

Informacje dotyczące stypendiów motywacyjnych
Osoby, ktróym przyznano stypendium motywacyjne proszone są o odbiór w dziekanacie u p. Ireny Wojtaś decyzji stypendialnych oraz uzupełnienie ankiety.

Lista osób, którym przyznano stypendium motywacyjne za semestr zimowy w roku akademickim 2013/2014 - plik pdf

Wyniki testu kwalifikacyjnego, który odbył się dnia 25.03.2014 r. o godz.7.30 w sali seminaryjnej Instytutu Informatyki - plik pdf

Lista osób, którym przyznano stypendium motywacyjne za semestr letni - plik pdf

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do przyznania stypendium motywacyjnego w semestrze zimowym 2014/2015 za semestr letni roku akademickiego 2013/2014 - plik pdf
Wnioski o stypendium motywacyjne należy składać do 10 pażdziernika 2014 roku w Dziekanacie WFMiI, u pani Ireny Wojtaś (Koordynatorki ds. Stypendiów).
Wnioski proszę drukować dwustronnie - plik pdf.
Oświadczenie - plik pdf.
We wniosku należy wpisać ocenę, datę i prowadzącego przedmiot oraz średnią ważoną ocen uzyskanych w poprzednim semestrze (bez oceny z WF), którą należy obliczyć w następujący sposób: Ocenę z każdego przedmiotu (bez WF) mnożymy przez odpowiadającą temu przedmiotowi liczbę punktów ECTS, następnie sumujemy otrzymane iloczyny i dzielimy przez liczbę uwzględnionych przedmiotów. Wynik zaokrąglamy do trzech miejsc po przecinku.

Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego - plik pdf